20 March 1949
20. březen 1949

V. Vancura

V. Vančura

[Scott®: 375; POFIS®: 503]
Missing - Chybi