15 February 1950
15. únor 1950

Tyrs Fitness Badge

Tyrsuv odznak zdatnosti

[Scott®: 402; POFIS®: 534]
Missing - Chybi