2 April 1951
2. duben 1951

Karlovy vary

Karlový vary

[Scott®: C36; POFIS®: L33]
Missing - Chybi