25 July 1955
25. červenec 1955

Detva

Detva

[Scott®: 708; POFIS®: 841]
Missing - Chybi