20 June 1978
20. červen 1978

Praga 1978

Praga 1978

[Scott®: 2185; POFIS®: 2322]
Missing - Chybi