20 June 1978
20. červen 1978

Praga 1978

Praga 1978

[Scott®: 2188; POFIS®: 2325]
Missing - Chybi