9 August 1978
9. srpen 1978

Praga 1978

Praga 1978

[Scott®: 2195; POFIS®: 2332]
Missing - Chybi