6 February 1985
6. únor 1985

Trnava University 1635

Univerzita v Trnave 1635

[Scott®: 2546; POFIS®: 2684]
Missing - Chybi