20 January 2000
20. leden 2000

BRNO St. James Cathedral

Brno - Kostel sv. Jakuba

BRNO 2000

BRNO 2000

[Scott®: 3111; POFIS®: 245]
Missing - Chybi