1 February 1926
1. únor 1926

Newspaper

Noviny

[Scott®: P12; POFIS®: NV13]
Missing - Chybi