11 November 1927
11. listopad 1927

Strahov

Strahov

[Scott®: 132; POFIS®: 219]
Missing - Chybi