20 June 1933
20. červen 1933

Nitra 833-1933

Nitra 833-1933

[Scott®: 192; POFIS®: 273]
Missing - Chybi