20 June 1933
20. červen 1933

Nitra 833-1933

Nitra 833-1933

[Scott®: 193; POFIS®: 274]
Missing - Chybi