1 August 1936
1. srpen 1936

Banska Bystrica

Banská Bystrica

[Scott®: 219; POFIS®: 305]
Missing - Chybi