6 October 1937
6. říjen 1937

B. I. T. 1937

B. I. T. 1937

Zvikov

Zvíkov

[Scott®: 238; POFIS®: 328]
Missing - Chybi