28 November 1945
28. listopad 1945

Jan Sladky Kozina 1695-1945

Jan Sladký Kozina 1695-1945

[Scott®: 306; POFIS®: 432]
Missing - Chybi