5 May 1946
5. květen 1946

1945 V. 1946

1945 V. 1946

[Scott®: B156; POFIS®: 433]
Missing - Chybi