5 May 1946
5. květen 1946

1945 V. 1946

1945 V. 1946

[Scott®: B157; POFIS®: 434]
Missing - Chybi