25 November 1954
25. listopad 1954

Jan Neruda 1834-1954

Jan Neruda 1834-1954

[Scott®: 670; POFIS®: 805]
Missing - Chybi