25 May 1955
25. květen 1955

J. V. Sladek 1845-1912

J. V. Sládek 1845-1912

[Scott®: 702; POFIS®: 832]
Missing - Chybi