25 July 1955
25. červenec 1955

Chodsko

Chodsko

[Scott®: 709; POFIS®: 842]
Missing - Chybi