9 November 1956
9. listopad 1956

The 'Zbraslav' Locomotive 1846

Lokomotiva 'Zbraslav' 1846

[Scott®: 770; POFIS®: 907]
Missing - Chybi