15 December 1956
15. prosinec 1956

Slovacko

Slovácko

[Scott®: 776; POFIS®: 913]
Missing - Chybi