15 December 1956
15. prosinec 1956

Slovakia

Slovebsko

[Scott®: 779; POFIS®: 916]
Missing - Chybi