12 May 1957
12. květen 1957

Jan V. Stamic 1717-1757

Jan V. Stamic 1717-1757

[Scott®: 801; POFIS®: 938]
Missing - Chybi