18 December 1957
18. prosinec 1957

Slovacko

Slovácko

[Scott®: 833; POFIS®: 969]
Missing - Chybi