25 June 1958
25. červen 1958

Karlovy Vary 1358-1958

Karlovy Vary 1358-1958

[Scott®: 862; POFIS®: 1003]
Missing - Chybi