22 June 1959
22. červen 1959

Aurel Stodola 1859-1924

Aurel Stodola 1859-1924

[Scott®: 923; POFIS®: 1059]
Missing - Chybi