12 November 1964
12. listopad 1964

10-12-1964

12. X. 1964

V. Komarov B.Jegorov K. Feokistov

V. Komarov B.Jegorov K. Feokistov

Vochod - 16 Earth Orbits

Voschod 16 obletů Země

[Scott®: 1264; POFIS®: 1400]
Missing - Chybi