24 March 1969
24. březen 1969

Brno University 1919-1969

Universita Brno 1919-1969

[Scott®: 1611; POFIS®: 1750]
Missing - Chybi