21 July 1969
21. červenec 1969

Apollo 11 7-21-1969

Apollo 11 21. 7. 1969

Missing - Chybi