25 February 1971
25. únor 1971

Bohemia - Chrudimsko

Čechy - Chrudimsko

[Scott®: 1737; POFIS®: 1879]
Missing - Chybi