26 March 1971
26. březen 1971

Trutnov

Trutnov

[Scott®: 1746; POFIS®: 1890]
Missing - Chybi