26 March 1971
26. březen 1971

Karlovy Vary

Karlovy Vary

[Scott®: 1747; POFIS®: 1891]
Missing - Chybi