8 June 1977
8. červen 1977

Praga 1978

Praga 1978

[Scott®: 2119; POFIS®: 2256]
Missing - Chybi