31 August 1977
31. srpen 1977

Praga 1978

Praga 1978

Zavadka

Závadka

[Scott®: 2128; POFIS®: 2265]
Missing - Chybi