5 December 1978
5. prosinec 1978

Ferdis Kostka 1878-1951

Ferdiš Kostka 1878-1951

[Scott®: 2216; POFIS®: 2354]
Missing - Chybi