2 March 1979
2. březen 1979

Space Program

Interkosmos

A. Gubarev V. Remek Soyuz 28 Takeoff 3-2-1978

A. Gubarev V. Remek Sojuz 28 start 2. 3. 1978

[Scott®: 2222; POFIS®: 2360]
Missing - Chybi