1 November 1983
1. listopad 1983

Prague

Praha

Hamburg

Hamburg

Missing - Chybi