1 March 1984
1. březen 1984

Turnov

Turnov

[Scott®: 2500; POFIS®: 2634]
Missing - Chybi