10 February 1986
10. únor 1986

Vosnany

Vosňany

[Scott®: 2596; POFIS®: 2734]
Missing - Chybi