1 July 1988
1. červenec 1988

Cultural Palace - Prague

Palác Kultury - Praha

Praga'88

Praga'88

[Scott®: 2713; POFIS®: 2856B]
Missing - Chybi