1 April 1998
1. duben 1998

Prague of Charles IV

Praha Karla IV.

Missing - Chybi