20 January 2000
20. leden 2000

BRNO 1593

BRNO 1593

[Scott®: 3110; POFIS®: 244]
Missing - Chybi