22 November 2000
22. listopad 2000

2000

2000

[Scott®: 3137; POFIS®: 279]
Missing - Chybi