4 May 2005
4. květen 2005

Slavkov 1805 2005

Slavkov 1805 2005

[Scott®: 3273; POFIS®: 434]
Missing - Chybi