4 October 2017
4. říjen 2017

US enters the war against Germany

USA vypovídají válku německu

The revolution in Russia

Revoluce v Rusku

TMG and Stefanik organize the Czech Legion

TMG a Štefánik organizují ČS. legie

The volunterr Corps is set up

Vitálii vzniká dobrovolnský sbor

France recognizes Czechoslovak independence

Francie uznává ČS samostatnou

Without SOKOL there would be no legion, without the legion there would be noCzechoslovakia

TGM bez sokola by nebylo legií, bez legií by neblyo Československa

Charles I calls Parliment

Karel I. Svolává parlament

Writers invite the Czech Ambassador to defend Czech interests

Spisovatelé vyzývají České Poslance k obhajobě českých zájmů

Victorious regiments of Jan Hus,Jiri of Podebrady and Jan Zizka in the Kerensky offensive

Kerenského ofenzivy u zborova se víťězně ČS. pluky mistra Jana Husa, jiřího z Poděbrad a Jana Žižky z Trocnova

Missing - Chybi