Scott → POFIS

O1 → SL1Missing - Chybi O4 → SL4Missing - Chybi O8 → SL8Missing - Chybi O12 → SL12Missing - Chybi
O1x → SL1AMissing - Chybi O5 → SL5Missing - Chybi O9 → SL9Missing - Chybi O13 → SL13Missing - Chybi
O2 → SL2Missing - Chybi O6 → SL6Missing - Chybi O10 → SL10Missing - Chybi O14 → SL14Missing - Chybi
O3 → SL3Missing - Chybi O7 → SL7Missing - Chybi O11 → SL11Missing - Chybi O15 → SL15Missing - Chybi