Scott → POFIS

O1 → SL1 Missing - Chybi O4 → SL4 Missing - Chybi O8 → SL8 Missing - Chybi O12 → SL12 Missing - Chybi
O1x → SL1A Missing - Chybi O5 → SL5 Missing - Chybi O9 → SL9 Missing - Chybi O13 → SL13 Missing - Chybi
O2 → SL2 Missing - Chybi O6 → SL6 Missing - Chybi O10 → SL10 Missing - Chybi O14 → SL14 Missing - Chybi
O3 → SL3 Missing - Chybi O7 → SL7 Missing - Chybi O11 → SL11 Missing - Chybi O15 → SL15 Missing - Chybi