Scott → POFIS

P1 → NV1 Missing - Chybi P11 → NV12 Missing - Chybi P20 → NV17 Missing - Chybi P30 → NV26 Missing - Chybi
P2 → NV2 Missing - Chybi P11a → NV12A Missing - Chybi P21 → NV18 Missing - Chybi P31 → NV27 Missing - Chybi
P3 → NV3 Missing - Chybi P12 → NV13 Missing - Chybi P22 → NV19 Missing - Chybi P32 → NV28 Missing - Chybi
P4 → NV4 Missing - Chybi P13 → NV11 Missing - Chybi P23 → NV20 Missing - Chybi P33 → NV29 Missing - Chybi
P5 → NV5 Missing - Chybi P14 → OT1 Missing - Chybi P24 → NV21 Missing - Chybi P34 → NV30 Missing - Chybi
P6 → NV6 Missing - Chybi P15 → OT2 Missing - Chybi P25 → NV22 Missing - Chybi P35 → NV31 Missing - Chybi
P7 → NV7 Missing - Chybi P16 → OT3 Missing - Chybi P26 → NV18A Missing - Chybi P36 → NV32 Missing - Chybi
P8 → NV8 Missing - Chybi P17 → NV14 Missing - Chybi P27 → NV23 Missing - Chybi
P9 → NV9 Missing - Chybi P18 → NV15 Missing - Chybi P28 → NV24 Missing - Chybi
P10 → NV10 Missing - Chybi P19 → NV16 Missing - Chybi P29 → NV25 Missing - Chybi