Scott → POFIS

P1 → NV1Missing - Chybi P11 → NV12Missing - Chybi P20 → NV17Missing - Chybi P30 → NV26Missing - Chybi
P2 → NV2Missing - Chybi P11a → NV12AMissing - Chybi P21 → NV18Missing - Chybi P31 → NV27Missing - Chybi
P3 → NV3Missing - Chybi P12 → NV13Missing - Chybi P22 → NV19Missing - Chybi P32 → NV28Missing - Chybi
P4 → NV4Missing - Chybi P13 → NV11Missing - Chybi P23 → NV20Missing - Chybi P33 → NV29Missing - Chybi
P5 → NV5Missing - Chybi P14 → OT1Missing - Chybi P24 → NV21Missing - Chybi P34 → NV30Missing - Chybi
P6 → NV6Missing - Chybi P15 → OT2Missing - Chybi P25 → NV22Missing - Chybi P35 → NV31Missing - Chybi
P7 → NV7Missing - Chybi P16 → OT3Missing - Chybi P26 → NV18AMissing - Chybi P36 → NV32Missing - Chybi
P8 → NV8Missing - Chybi P17 → NV14Missing - Chybi P27 → NV23Missing - Chybi
P9 → NV9Missing - Chybi P18 → NV15Missing - Chybi P28 → NV24Missing - Chybi
P10 → NV10Missing - Chybi P19 → NV16Missing - Chybi P29 → NV25Missing - Chybi