3 August 1946
3. srpen 1946

Brno

Brno

[Scott®: B159; POFIS®: 437]
Missing - Chybi